Warning: Use of undefined constant allow_url_fopen - assumed 'allow_url_fopen' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /usr/www/users/cloetsudfg/wp-content/plugins/download-media-library/download-media-library.php on line 19 Our History / Ons Geskiedenis | cloeteafrikaners.co.za

Our History / Ons Geskiedenis

 

Oupa Christiaan (Christiaan Johannes) Cloete

12/06/1868 – 11/09/1959

Oupa Christiaan CloeteSo strong was his love for the Afrikaner cattle, that on a number of occasions he undertook a journey of over 160km with a cart and a horse, to get to the late Petrus van Biljon of Kromkuil near Hoopstad to purchase good breeding stock. He persisted with these journeys into his early eighties. Cars were still a rare phenomenon back in the day.  The stud bulls cost him £6 each and they were driven home on horse back (to Hartebeespan) by his son Christiaan, who had to cross the Vaalriver at Bloemhof on a ferry pulled by human hands through the use of ropes and pulleys, because in those days there was still no bridge crossing the river.

So lief was hy vir ‘n Afrikanerbees dat hy verskeie kere, toe motor’s nog ‘n rariteit was, die 160km met ‘n perdekar afgelê het na oorlede Petrus van Biljon van Kromkuil naby Hoopstad, om goeie teel materiaal te bekom. Hy het hiermee aangehou tot in sy vroeë tagtigs.  Die teelbulle het hy teen £6 stuk gekoop. Die bulle is dan deur sy seun Christiaan te perd aangejaag na Hartebeespan en moes met toue en katrolle deur mensehande oor die breë Vaal rivier by Bloemhof getrek word, omdat daar destyds nog nie ‘n brug oor die rivier was nie.

 Pa Kotie (Jakobus Adrian) Cloete

06/09/1923 –  18/07/2005

Oupa Kotie 02He started farming at the young age of 17 after he matriculated in Vryburg, returning from the university of Pretoria where his time was cut short, as he had to take over farming operations from his father who had fallen ill.  During the early years he had to make an income from milking the Afrikaner cows from the veld, due to the losses of breeding stock caused by “lame illness”.  That fact contributed to the corner stone of the herd’s high quality milk and reproduction yield. His goal was always to buy those sons produced by the best bulls in the trade. He always said that his Afrikaner cattle need to be able to look after themselves, to ensure the minimum amount of costs and effort.

Hy het op die skamele ouderdom van 17 jaar reeds begin boer, na hy te Vryburg gematrikuleer het  en moes terugkeer van ‘n kortgeknipte geleentheid aan die universiteit van Pretoria, om die boerdery oor te neem, by sy pa,  wat te siek geword het.  Vir die eerste klompie jare was hy genoodsaak om die Afrikanerbees vanaf die veld te melk vir ‘n kontant inkomste, weens die vrektes van teel diere aan lamsiekte.  Dit het die grondslag gelê vir die kudde se goeie melk en reproduksie.  Sy strewe was altyd om ‘seuns’ te bekom van die beste bulle in die bedryf.  Sy gesegde was dat sy Afrikanerbeeste hulself op die veld moet kan handhaaf, om ekstra hantering en onnodige kostes te vermy.

Oom Abraham (Abraham Johannes) Cloete 

He was the elder brother of Kotie and an English teacher by trade. He only started farming years later, on the farm Mooivierkant which he bought just outside Vryburg. He started the Mooirooi Afrikaner stud herd when he was still teaching at Vryburg. He had an exceptional love for the yellow Afrikaner cattle that he sourced from the late Stein Brink, also close to Vryburg.  Even today there is a strong yellow presence in the Cloete herds that originated from him.

Die ouer broer van Kotie, was ‘n engelse  onderwyser van beroep. Hy het eers later jare op sy plaas Mooivierkant buite Vryburg met die Mooirooi Afrikaner stoet begin teel, terwyl hy nog onderwys op Vryburg gegee het. Hy was ook besonder lief vir die geel Afrikanerbeeste en het by wyle oom Stein Brink buite Vryburg van die beeste te koop gekry.  Die geel Afrikaner beeste tans in die Cloete kuddes is van daar afkomstig.

 

Johan En Dorothea Cloete

JOHAN

Johan,  and his two sons operate the Kromlaagte herds near Stella.

Johan  boer op die plaas Kromlaagte naby Stella en bedryf die Kromlaagte kudde saam met sy twee seuns.

 

Willie Cloete

WILLIEWillie  farms on Hartebeespan on the old family farm. He took over his Granddads stud herd – the Mooibees herd – and looks after the Rooibees herd for his mother.  Willie has one young son growing up with a love for the Afrikaner cattle…

Hy boer op die familie plaas Hartebeespan naby Kameel en bedryf die Mooibees kudde en die Rooibees kudde namens sy moeder. Willie het een jong seun wat baie in die Afrikaner bees boerdery belang stel.

Kobus Cloete

Kobus bought a farm Foucheesrust near Tosca and operates a purebred herd mostly originating from uncle Abraham’s herd.  He also has a young son who is hoping to one day farm with his dad.

Hy boer op Foucheesrust naby Tosca en bedryf ‘n suiwer kudde, grootliks afkomstig van oom Abraham se beeste. Hy het ook ‘n jong seun wat graag eendag saam met sy pa wil boer.

Adrian en Elize Cloete

Adrian and Elize is farming with his dad Johan,  on Kromlaagte.

He is also chairman of the Grass Fed Association South Africa.

 

Adrian en Elize boer saam met sy pa Johan op Kromlaagte.  Hy is ook voorsitter van die Grass Fed Association South Africa.

Ben Cloete

BENBen is also farming with his dad Johan on Kromlaagte – Ben boer ook saam met sy pa Johan op Kromlaagte.

 

 

 

Letterhead Footer

Home of Cloete Afrikaners